Число и цифра 1

В този урок ще научите:

  • ще се запознаеш с числото едно и цифрата 1;
  • ще се научиш да изписваш правилно цифрата 1;
  • ще съпоставяш количество предмети с числото едно.

Огледай се около себе си.
Назови предмети, които са по един.

Разгледай илюстрацията.

На илюстрацията има едно момче.
Момчето разхожда едно куче.
Един сладолед.
На алеята има една пейка.
Една.
Вижда се една къща.

Разгледай реда с числа.
Защо според теб
единицата е по-голяма?

Числата се записват
със специални знаци.

Числото едно се записва с цифрата 1.
Тя може да бъде печатна или ръкописна.

ПЕЧАТНА ЦИФРА Печата се на компютър.
РЪКОПИСНА ЦИФРА Пише се с ръка.

С числото едно означаваме
предмети, които са
по един на брой: един молив,
една пръчица, едно цвете.

един молив
една пръчица
едно цвете

Разгледай цифрата на числото 1.

Проследи внимателно изписването на цифрата 1.
Обърни внимание на посоката на изписване.

Опитай сега да изпишеш цифрата 1 в тетрадката – започваш от средата на квадратчето, извиваш линия нагоре и след това изписваш черта надолу.

Открий и посочи предметите, които са по един.

Открий и посочи
правилно изписаната печатна цифра 1.

Чуй приказката.

Разгледай илюстрацията.
Открий и посочи предметите, които са по един. Нарисувай толкова кръгчета, колкото са посочените обекти на илюстрацията.

Реши задачите.