This is my friend

В този урок ще научите:

  • наименованията на шест животни на английски език;
  • как да кажете, че притежавате нещо – I’ve got (Имам).

Listen and follow the pictures.
Слушайте и следете илюстрациите.

Miss Fairy: Good morning, class!
Class: Good morning, Miss Fairy!
Jimmy: What’s in the box? 
Miss Fairy: It’s a surprise.
Miss Fairy: This is my friend. 
Mr Ian Rainbow.
Mr Rainbow: Hello, girls and boys! 
Nice to meet you.
Class: Hello, Mr Rainbow! 
Nice to meet you, too.

Listen and follow the pictures.
Слушайте и следете илюстрациите.

Miss Fairy: Let’s talk about pets. 
I’ve got a chameleon.
Mr Rainbow: Right! I’m a chameleon.
Miss Fairy: What about you, children?
Linda: I’ve got a cat.
Megan: I’ve got a dog.
Robin: I’ve got a hamster.
Chan: I’ve got a goldfish.

Listen and repeat. Слушайте и повтаряйте.

Listen, point and repeat.
Слушайте, посочвайте и повтаряйте.

What is this? Answer as in the model. Какво е това? Отговорете на въпроса, както е посочено в примера.

Model: It’s a (dog).
It’s a dog.
It’s a cat.
It’s a hamster.
It’s a goldfish.

What is this? Answer as in the model. Какво е това? Отговорете на въпроса, както е посочено в примера.

Model: It’s a (dog).
It’s a parrot.
It’s a turtle.
It’s a rabbit.
It’s a chameleon.

Ask and answer in pairs.
Питайте и отговаряйте по двойки.

For each photo say as in the model.
За всяка снимка кажете,
както е показано в примера.

Model: I’ve got a (dog).

Sing a song.
Да изпеем песен.

В този урок научихте:

  • осем наименования на животни;
  • как да кажете на английски „Аз имам“ (I have got).
This is my friend