Раздел: Обработка на таблични данни

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни

В този урок ще научите:

  • какво означават сортиране на данни и задаване на критерии за сортиране;
  • как да търсите и замествате данни в Excel.

ЗАДАЧА 1

В състезание по математика са участвали ученици от шест града. Файлът urok12/math_comp.xlsх от ресурсните материали към учебника съдържа данни за участниците и техните резултати. а) Изчислете общия брой точки на всеки състезател. б) Подредете списъка по азбучен ред на имената на състезателите. Номерирайте състезателите. в) Направете класиране по точки. На първо място поставете ученика с най-голям общ брой точки. Ако двама ученици имат равен общ брой точки, по-предно място ще заеме ученикът с по-висок резултат на II кръг. г) Заменете кодовете на градовете на участниците с пълното им наименование в съответствие с легендата от областта H1:I7. д) Запишете класирането във файл с име Ranking.xlsx във вашата работна папка.

Решение на Задача 1, а)

За да изчислите общия брой точки на Надя Милева, в клетката F3 въведете функцията SUM(D3:E3). Копирайте формулата от клетката F3 в областта F4:F37, за да пресметнете точките на всеки състезател.

Сортиране на данни

1. Избирате по кои колони или редове да се извърши подреждането на данните. 2. По какъв признак – стойности, цвят на текста, цвят на клетката, икона на клетката. 3. Реда на сортиране – намаляващ (Descending низходящ) или нарастващ (Ascending възходящ) ред. Excel сортира данните във възходящ ред по следния начин: числата се подреждат от най-малкото към най-голямото число; текстът се подрежда по символи от ляво надясно (А – Я).

Задаване на колоната на сортиране
1. Home → секция Editing избирате Sort&FilterCustom Sort… 2. В отворилия се диалогов прозорец избирате бутона Options Sort top to bottom.
Задаване на реда на сортиране
1. Home → секция Editing избирате Sort&FilterCustom Sort… 2. В отворилия се диалогов прозорец Sort избирате бутона Options → Sort left to right.

Избор по какво ще се сортира (стойности, цвят на текста, цвят на клетката, икона на клетката)
1. Home → секция Editing избирате Sort&FilterCustom Sort… 2. В отворилия се диалогов прозорец Sort избирате секцията Sort on.

Решение на Задача 1, б)

За да сортирате данните: 1. Маркирайте само редовете с данни, които ще се сортират. В случая маркирайте областта от клетки A3:F37.

2. От раздела Home, групата Editing, изберете Sort & Filter (Сортиране и филтриране) → Custom Sort (Сортиране по избор) → задаване на критерии за сортиране.
 Изберете колоната, по която ще се сортират данните, от Sort by (Сортирай по).
Може да посочите дали да има заглавен ред, в полето за отметка My data has Headers (Моите данни имат заглавие).
 Изберете по какво ще сортирате. Най-често сортираме по Value (Стойност).  Изберете реда на подреждане на данните. Може да извършите сортирането в намаляващ или в нарастващ ред.

Решение на задачата: изпълнете следните действия за сортиране с критериите от диалоговия прозорец на фигурата. Подреждането на редовете в таблицата ще се извърши по данните в колона B във възходящ ред (Sort A to Z).

Решение на Задача 1, в)

Изпълнете следните действия за сортиране с критериите от диалоговия прозорец на фигурата. Подреждането на редовете в таблицата ще се извърши по данните в колона F в низходящ ред (Largest to Smallest). Редовете с равни стойности в колона F ще бъдат сортирани по вторичен критерий в низходящ ред по стойностите в колона Е. Тук е необходимо да изберете допълнително ниво за сортиране с Add Level (Добави ниво).

Търсене и заместване на данни в Excel

1. Маркирайте областта, в която ще търсите. 2. От раздела Home, групата Editing, инструмента Find & Select (Намиране и избор), изберете Find или Replace (Търсене или Заместване).
Ако изберете Find, в полето Find what на отворилия се диалогов прозорец въведете търсената стойност, след което изберете бутона Find All или Find Next.
Ако изберете Replace, в полето Find what въведете стойността, която искате да замените, а в полето Replace with – новата стойност.

Решение на Задача 1, в)

Заменете съкращенията, с които са означени градовете, с теxните пълни имена. Например стойността С в областта C3:C37 ще бъде заменена с текста „София“.
Ако въведете стойността С в полето Find what, програмата Excel разчита всички символи и думи, които съдържат буквата С. Поради тази причина, за да не замените стойност, която не желаете, е препоръчително да използвате многократно последователността от бутони Find Next → Replace.

РЕЧНИК

Ascending – Възходящ Custom Sort – Сортиране по избор Descending – Низходящ Sort – Сортирам, подреждам Sort A to Z – Сортиране от малки към големи Sort Z to A – Сортиране от големи към малки

В електронна таблица е възможно да се сортира едновременно по няколко нива. Критерии за сортиране: 1. Задаване на колоната на сортиране; 2. Задаване на реда на сортиране; 3. По какво ще се сортира (стойности, цвят на текста, цвят на клетката, икона на клетката).
Държавата с най-голяма площ е Франция. Държавата с най-малка гъстота на населението е Финландия.

В този урок ще научите:

  • знам какво означава сортиране на данни;
  • мога да задавам критерии за сортиране;
  • мога да търся данни в Excel и да ги замествам.