Телата около нас

В този урок ще научите:

  • какво наричаме тяло
  • какви са видовете тела около нас
  • от какво са изградени телата
  • по какво си приличат телата

Природа

Природа е всичко, което ни заобикаля, но не е направено от човека. Изградена е от тела – живи и неживи.

Какво наричаме тяло?

Предметите, обектите и живите същества,
които ни заобикалят, се наричат тела.

Различаваме два вида тела:
природни тела и тела, направени от човека.

Видове тела

Природни тела
Слънцето, скалите, растенията и животните са природни тела.
Тела, направени от човека
Предметите, направени от човека – дрехите, играчките, моливите, учебниците, сградите, също са тела. 

Назовете тела, които виждате около вас.

Дайте примери за природни тела
и за тела, направени от човека.

Отговори правилно на въпросите.

Телата са изградени от едно или от повече вещества. Вещества са дървото, стъклото, металът, кожата. Водата, захарта и солта също са вещества.

От какво са направени телата?

Чашата е от стъкло. 
Ножицата е от метал. 
Масата е от дърво. 

От какво са направени телата?

Моливът е от дърво и графит.
Коланът е от кожа и метал.
Прозорецът е от стъкло и дърво.

Дайте примери за тела,
изградени от едно вещество.

Дайте примери за тела,
изградени от различни вещества.

Отговори правилно на въпросите.

По какво си приличат телата?

Телата имат различна големина, форма и цвят. Всички тела имат маса и обем.

По какво си приличат телата?

Маса е свойството на телата да тежат. Измерва се в килограми.
Масата на телата можем да определим чрез претегляне.
Телата с по-голяма маса са по-тежки.

По какво си приличат телата?

Обемът е част от пространството, което едно тяло заема.
Обемът на камиона е по-голям от обема на лекия автомобил, защото камионът заема по-голяма част от пространството.

Отговори правилно на въпросите.

Ако две тела са изработени от едно и също вещество, тялото с по-голям обем има по-голяма маса. Ако две тела са изработени от различни вещества, тялото с по-голям обем може да бъде с по-малка маса.

Маса и обем на телата

Коя топка има по-голяма маса? Коя топка има по-голям обем? Щракни върху картата и провери.
Гумената топка е по-голяма по обем от желязната топка. 
Желязната топка е с по-голяма маса от гумената.
1 кг памук = 1 кг желязо

Отговори правилно на въпросите.

Телата и веществата около нас