ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

В този урок ще научите:

  • Кои са основните замърсители на въздуха;
  • Замърсител ли е въглеродният диоксид;
  • Какво представляват киселинните дъждове;
  • Как се замърсява въздухът с прахови частици;
  • Кои са основните източници на замърсяване на въздуха.

Кои са основните замърсители на въздуха?

Във въздуха на гъстонаселени места и индустриални райони попадат вещества, които го замърсяват.
Широко разпространени замърсители на въздуха са газовете, които се отделят при изгарянето на горивата.
Освен въглероден диоксид те съдържат и силно отровния въглероден оксид, недоизгорели бензинови пàри, азотни и серни оксиди и други газове.
При аварии в химически заводи въздухът често се замърсява и с други газове.
Цигареният дим също е един от опасните замърсители на въздуха. Той съдържа вредни и отровни газове, които кондензират във въздуха като малки капчици и прашинки.
Замърсителите на въздуха се образуват при изгарянето на горивата в автомобилите, заводите и домовете.

Замърсител ли е въглеродният диоксид?

Количеството на въглеродния диоксид в чистия въздух е много малко, но без него в зелените растения не може да протича процесът фотосинтеза и да се образува кислород.
Установено е, че в резултат на човешката дейност през последните години съдържанието на въглероден диоксид във въздуха нараства. Това води до неблагоприятни последствия за човека и природата.
Увеличеното съдържание на въглероден диоксид в атмосферата влияе и на топлообмена между Земята и Космоса и води до появата на парников ефект.
Парников ефект. По-голямото количество въглероден диоксид в атмосферата действа като парник и може да доведе до прекомерно затопляне на земната повърхност.

Какво представляват киселинните дъждове?

Киселинните дъждове са капчици от киселини, които се получават при свързването на серни и азотни оксиди с влагата от въздуха.
Някои от отпадъчните газове, които съдържат серни и азотни оксиди, се съединяват с влагата от въздуха и образуват малки капчици от киселини. Тези капчици се увличат от дъждовните капки и тогава на Земята падат киселинни дъждове.
Киселинните дъждове нарушават нормалните жизнени процеси на растенията и те пожълтяват и умират. Почвата, попила киселинен дъжд, променя състава си и това води до неблагоприятни последици за развитието на растенията.
Киселинните дъждове нанасят големи щети на сградите и паметниците, изградени от мрамор, гранит или варовик.
Киселинните дъждове разрушават ценни исторически и културни паметници и на природата.

Как се замърсява въздухът с прахови частици?

Основното замърсяване на въздуха с прахови частици става при изгарянето на твърдите и течните горива. Запрашеността на въздуха се засилва и от действието на вятъра. Уличният прах се състои главно от фино раздробена почва, но съдържа и частици от вредни вещества, болестотворни микроорганизми и др.
Праховите частици във въздуха затрудняват дишането. Те са друга причина за образуването на смог в големите градове.
Въздухът над големите градове често е замърсен.

Кои са основните източници на замърсяване на въздуха?

В природата протичат процеси, които са естествени източници на замърсители на въздуха. Такива са вулканичната дейност, пожарите, гниенето на измрели растения и животни и др.
Вулканът Етна е постоянен източник на замърсяване на въздуха в Европа с въглероден диоксид, твърди частици, въглероден оксид, серни оксиди и др.
От кратерите на вулканите излизат газове, които се състоят главно от водни пàри, вулканична пепел, въглероден диоксид, серен диоксид и някои други вредни газове, замърсяващи въздуха.
Пожарите водят до замърсяване на въздуха със сажди, пепел, въглероден диоксид и други вредни вещества. Те унищожават растенията, животните и техните местообитания.
Горските пожари не само замърсяват въздуха, но унищожават много растения и убежищата на безброй животни,
Човешката дейност е другият основен източник на замърсители на въздуха. За бита и за транспорта са необходими горива. Повечето от тях при горенето си отделят в атмосферата въглероден диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид и др. При производството на метали, пластмаси, цимент и други материали част от отделящите се вредни газове и твърди частици се изхвърлят в атмосферата и я замърсяват.
Животновъдството също е източник на вредни газове във въздуха – метан, амоняк и др.

РЕШЕТЕ ЗАДАЧИТЕ